همه چیزرا همگان دانند …

همه چیزرا همگان دانند
حکومت برپایه دانائی ِهمگان
نه برپایهِ دانائی الله
همگان: کارگروکشاورزوآموزگاروپزشک و

Chashniha

https://bit.ly/2xULbsW ; http://www.jamali.info/alternate/020510_1

همه چیزرا همگان دانند حکومت برپایه دانائی ِهمگان نه برپایهِ دانائی الله همگان: تمام زندگی، همه فرد حیوانات، همه وجود …