آزادی، حق انتقاد از اسلام است

آزادی،
حق انتقاد از اسلام است

Scans

https://bit.ly/2s2qGEr ; http://www.jamali.info/ketabha/azadi-hagh-e-enteghad-az-part1.pdf
https://bit.ly/2IELSeY ; http://www.jamali.info/ketabha/AZADI-HAGHE-ENTEGHD-PART2.pdf
https://bit.ly/2s5N4wO ; http://www.jamali.info/ketabha/AZADI-HAGHE-ENTEGHAD-3.pdf

Chashniha

https://bit.ly/2IGyGSNhttp://www.jamali.info/alternate/220512_1

آرایش ِ جهان با فرهنگ ایران

جامعه و حکومت بر پایه فرهنگ ایران
یا
« فرهنگشهر »
فرهنگ ایران ، فرهنگ جهانیست
و اکنون هنگام آن فرارسیده است که آنرا در جهان بگستریم

آرایش ِ جهان با فرهنگ ایران

Scans

https://bit.ly/2k2X2eF ; http://www.jamali.info/ketabha/ARAYESHE-JAHAN-BA-FARHANG-PART1.pdf
https://bit.ly/2GqaWjB ; http://www.jamali.info/ketabha/ARAYESHE-JAHAN-PART2.pdf
https://bit.ly/2IrJZOy ; http://www.jamali.info/ketabha/ARAYESHE-JAHAN-PART1VA2.pdf

آتشی که شعله خواهد کشید

ستم ، نامه عزل شاهان بود
فردوسی

آتشی که شعله خواهد کشید

Scans as PDF

https://bit.ly/2jQ4Lwk ; http://www.jamali.info/ketabha/ATASHI-KE-SHOLE-KAHADKESHID-1.pdf
https://bit.ly/2wJvW5B ; http://www.jamali.info/ketabha/atashi-ke-shole-khahad-keshid-p2.pdf

Excerpts

https://bit.ly/2rBtCbE ; on http://www.jamali.info/alternate
https://bit.ly/2rCw8h6http://www.jamali.info/fai/masaleye-edalat-cheir-qabul