زندگی زمانی یا سکولار زندگی معنویست


زندگی زمانی یا سکولار زندگی معنویست. آتش جان که ارتا یاخدا باشد، درآتشکده تن هست. به عبارت دیگر، خدایا آتش جان که « معنا » هست درآنچه جسمانیست خانه دارد. زندگی زمانی یا سکولار سرچشمه معنویاتست که باید آنرا کاوید ویافت.