اقلیت و آزادی

دموکراسی ، یک انقلاب زبانست. زبان تفاهم به جای زبان فرمان ، به جای زبان خدا ، به جای زبان قدرت ، به جای زبان ترس ، به جای زبان وحدت ، به جای زبان تئولوژی
به جای زبان دین

اقلیت و آزادی

Scans

https://bit.ly/2TFVtnt ; http://www.jamali.info/ketabha/AGHALIAAT-VA-AZADI_SCAN.pdf